Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pacienti a návštevy

Parkovanie

Individuálne vstupy súkromných motorových vozidiel (dovoz, odvoz pacientov na vyšetrenia a návštevy) okrem uvedených výnimiek sú povolené:

  • Návštevy a vstupy do areálu nemocnice kratšie ako 30 minút sa nespoplatňujú.
  • Dlhšie pobyty sú spoplatnené sadzbou vo výške 0,80 € (0,25 € ZŤP) za každú začatú polhodinu, na základe pokladničného ústrižka vydaného z výdajného stojana parkovacieho systému pri vstupe do objektu.
  • Pri pobyte v areáli nemocnice trvajúcom viac ako 6 hodín sa uhrádza celodenné parkovné 10 €.
  • Za parkovanie ZŤP nad 6 hodín 4 € 
  • Vonkajšie parkovisko je od septembra 2022 vyhradené pre zamestnancov.

Poplatok za parkovanie sa vyberá na vrátnici pri výstupe z objektu, na základe predloženého parkovacieho ústrižku, úhrada možná aj v platobnej stanici pred administratívnou budovou.

Parkovanie počas hospitalizácie

Parkovanie súkromných motorových vozidiel počas hospitalizácie sa povoľuje s podmienkou zaplatenia parkovného za každý predpokladaný deň hospitalizácie na začiatku hospitalizácie. Pri predĺžení/skrátení hospitalizácie sa účet za parkovanie vyrovnáva po ukončení hospitalizácie.

Oslobodení od parkovacích poplatkov

  • Služobné návštevy