Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

Kontakty

Napíšte nám

Ako podať sťažnosť?

Sťažnosť je možné podať:

  • - elektronicky, prostredníctvom e-mailu na adresu: sekretariat@nke.agel.sk
  • - ústnym podaním (v zázname o podaní ústnej sťažnosti),
  • - písomným podaním v listinnej podobe na sekretariát generálneho riaditeľa prostredníctvom zamestnancov zdravotníckeho zariadenia, poštou alebo prostredníctvom zbernej urny označenej ako podnety pacientov.

Sťažnosť musí byť čitateľná, zrozumiteľná, musí byť z nej jednoznačné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha. Sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa. Lehota na vybavenie sťažnosti je do 60. pracovných dní. Za prešetrenie a vybavenie sťažnosti je zodpovednou osobou právna služba AGEL SSC v spolupráci s vedúcim zamestnancom dotknutého pracoviska. U anonymných sťažností, ktoré sú preskúmané interne vedením zdravotníckeho zariadenia, sa prešetrenie nezverejňuje. 


Druh správy *
Meno a priezvisko *
Rodné číslo **
Trvale bytom *
E-mail ***
Telefón *
Čoho sa Vaša správa týka *
Vyberte pracovisko, ktorého sa správa týka *
Ste *
Správa (popíšte, čo by ste nám chceli povedať) *
Príloha (fotografia, alebo iný súbor):
V prípade ak sa na priložených fotografiách nachádzajú aj iné osoby ako Vy, vyhlasujete, že disponujete súhlasom týchto osôb na ich poskytnutie a udelený súhlas viete kedykoľvek preukázať.
* údaj je povinný
** údaj je povinný len ak ide o podnet na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
*** údaj je povinný len v prípade elektronického zasielania informácie