Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pacienti a návštevy

Úhrady za služby

Úhrada za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zmysle Nariadenia vlády SR č. 722/2004 Z.z. v platnom znení a zákona č. 577/2004 Z.z. v platnom znení 

Ak sa poistencovi poskytuje zdravotná starostlivosť plne uhrádzaná alebo čiastočne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia, poistenec uhrádza, ak nie je oslobodený od úhrady nasledovné služby:

 A. Úhrada 1,99€ pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v rámci lekárskej služby prvej pomoci a ústavnej pohotovostnej služby pri každej návšteve lekára

Od povinnosti uhradiť platbu podľa odstavca A. je oslobodený:

  • poistenec, ak po poskytnutí ambulantnej starostlivosti v rámcilekárskej služby prvej pomoci alebo ústavnejpohotovostnej služby nasleduje prijatie do ústavnej starostlivosti,
  • vojak povinnej vojenskej služby alebo občan vykonávajúci civilnú službu.

B. Úhrada 3,32€ za pobyt sprievodcu pri poskytovaní ústavnej starostlivosti

Od povinnosti uhradiť platbu podľa odstavca B. je oslobodený poistenec:

  • do troch rokov veku prijatý do ústavnej starostlivosti, ak jeho sprievodcom je jeho zákonný zástupca,opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, alebo osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti,
  • do 18 rokov veku prijatý do ústavnej starostlivosti na onkologickú liečbu, ak jeho sprievodcom je jehozákonný zástupca, opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, alebo osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti,
  • dojčiaca matka prijatá do ústavnej starostlivosti, ak jej sprievodcom je dojča,
  • dojča prijaté do ústavnej starostlivosti, ak jeho sprievodcom je dojčiaca matka

C. Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 485/2006 Z.z. boli od 1.9.2006 zrušené:

  • úhrada 1,65€ za stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej starostlivosti,
  • úhrada 0,66€ pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti