Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Lekárske pracoviská

Ambulancia pracovného lekárstva a klinickej toxikológie

Poskytuje diagnostiku a špecializovanú liečebnú starostlivosť u ochorení, ktoré vznikajú vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia. Posudzuje a hlási ohrozenia chorôb z povolania, choroby z povolania, profesionálne otravy a iné poškodenia zdravia pri práci. Vypracováva posudky bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia pri chorobách z povolania a inom poškodení zdravia pri práci. Zaoberá sa prevenciou a zaisťuje pre klientov preventívne lekárske prehliadky – vstupné, periodické a výstupné za účelom zistenia zdravotnej spôsobilosti klientov na výkon konkrétnej práce, respektíve po ukončení rizikovej práce.

Ako jediné pracovisko na Slovensku vykonáva u klientov v rámci ambulantnej preventívnej starostlivosti, ktorí pri svojej práci majú používať osobné ochranné pracovné prostriedky dýchacích orgánov, vyšetrenia Q Fit testom.

Zaoberá sa diagnostikou a liečbou ochorení, ktoré vznikajú vplyvom práce a pracovného prostredia. V ambulancii vykonávame špecializované pracovno lekárske vyšetrenia a dalšie odborné vyšetrenia napriklad:
chladový test, fotopletyzmografiu (vyšetrenie pulzovej krivky na prstoch oboch rúk pred a po realizovaní chladového testu), spirometrické vyšetrenie, kvantitatívny Fit test.

Ambulancia sa zaoberá diagnostikou a liečbou ochorení, ktoré sú spôsobené rôznymi faktormi práce a pracovného prostredia.

1. Fyzikálne faktory práce a pracovného prostredia

 • ochorenia ciev, periférnych nervov, kostí a kĺbov končatín, ktoré vznikajú pri práci s vibrujúcimi nástrojmi a zariadeniami alebo jednostranným, nadmerným a dlhodobým zaťažením končatín
 • poruchy sluchu spôsobené hlukom
 • ochorenia vznikajúce atmosferickým pretlakom a podtlakom
 • ochorenia vznikajúce vplyvom ionizujúceho a neionizujúceho žiarenia

2. Chemické látky v pracovnom prostredí

 • otravy olovom, ortuťou, arzénom, kadmiom, oxidom uhoľnatým, benzénom, polycyklickým aromatíckým uhľovodíkom, atď.

3. Vdychovaníe prachu (pevného aerosolu) v pracovnom ovzduší

 • pneumokoniózy (ochorenie pľúc vyvolané ukladajúcim sa minerálnym-fibrogénnym prachom)
 • pneumokoniózy zo zvárania
 • ochorenia dýchacieho systému spôsobené prachom z azbestu, kobaltu, cínu a ďalších
 • alergické ochorenia dýchacieho systému: bronchiálna astma, exogénna alergická alveolitída, atď

4. Infekčné choroby z povolania

 • zápalové ochorenia pečene
 • pľúcne ochorenia
 • kožné ochorenia a podobne

Súčasťou práce je aj realizácia zdravotníckej prevencie. Prostredníctvom cielených vstupných, periodických, výstupných a následných prehliadok sa podieľame na správnom zaradení pracovníkov do jednotlivých pracovných profesií podľa zdravotného stavu, schopností a vlastností, s cieľom predchádzať vzniku chorôb z povolania.

Taktiež poskytujeme konziliárne služby lekárom pracovnej zdravotnej služby, praktickým lekárom vykonávajúcim túto činnosť, ale aj lekárom iných odborov.

Spolupracujeme s posudkovými lekármi pri riešení zložitých prípadov posudzovania zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu alebo riešenie invalidity.

Všeobecné odporúčania, ako predchádzať vzniku chorôb z povolania: realizácia cielenej zdravotníckej prevencie - vstupných, periodických, eventuálne ďalších preventívnych prehliadok, ktorými má byť zaistené správne zaradenie pracovníkov do pracovného procesu podľa zdravotného stavu, schopností a vlastností, ako aj kontrola hygienickej úrovne pracovísk a profesných rizík, zaistenie opatrení k ich ozdraveniu.

Kontakty:

055/7234 750
Poliklinika, vstupný areál U.S. Steel Košice, prízemie

Personál:

Vedúci lekár:
MUDr. Michal Ihnatko, PhD.     

Sestry:
Terézia Semjaková     
Valéria Boková     
Mgr. Eva Belejová