Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

Lekárske pracoviská

Centrálna sterilizácia

Oddelenie centrálnej sterilizácie zabezpečuje a vykonáva sterilizáciu zdravotníckeho materiálu, podľa potrieb jednotlivých zložiek primárnej, sekundárnej a následnej liečebnej starostlivosti.

Pracovníci centrálnej sterilizácie vykonávajú svoju odbornú činnosť v oblasti predsterilizačných úkonov a sterilizácie, s cieľom dosiahnuť vysokú kvalitu poskytovaných služieb v procese liečebno-preventívnej starostlivosti.

Sterilizačný proces zahŕňa všetky postupy:

  • predsterilizačnú prípravu (mechanickú očistu, sušenie, kompletizovanie a kontrolu nástrojov, balenie, označovanie, ukladanie do sterilizačnej komory)
  • sterilizačný proces (príprava sterilizačnej fázy, vlastná sterilizácia, bezpečnostný koeficient, fáza chladenia, fáza sušenia)
  • proces manipulácie s vysterilizovaným materiálom (registrácia, kontrola materiálu a testov)
  • proces skladovania a expedície vysterilizovaného materiálu

Významnou súčasťou sterilizačného procesu je kontrola sterilizácie, pričom sa riadime európskymi normami pre validáciu a priebežnú kontrolu sterilizácie vlhkým teplom. Validáciou je zaručená reprodukovateľnosť sterilizačného procesu a dokladovanie, že sterilizačný proces zodpovedá vopred stanoveným požiadavkám.

Súčasťou kontroly sterilizácie sú:

  • monitorovanie fyzikálnych veličín (teplota, tlak, čas, overenie tesnosti sterilizačnej komory)
  • kontrola kvality chemickými indikátormi (Bowie-Dick test, procesové indikátory, šaržové indikátory). Chemické indikátory sú nevyhnutnou súčasťou každého sterilizačného cyklu a v súčinnosti s monitorovaním fyzikálnych veličín včas odhalia chyby v sterilizačnom cykle a zabezpečia tým zvýšenú bezpečnosť pre pacienta
  • kontrola kvality sterilizačného procesu biologickými indikátormi “Self-contained“ biologickým indikátorovým systémom
  • kontrola sterility materiálu v pravidelných intervaloch. Vzorky vysterilizovaného materiálu zasielame na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach, kde sa vykonáva za prísne aseptických podmienok vyšetrenie na sterilitu, podľa štandardných laboratórnych postupov. Zároveň pracovníci RÚVZ v Košiciach vykonávajú kontrolu hygienicko-epidemiologického režimu na pracovisku v rámci štátneho dozoru

Na pracovisku centrálnej sterilizácie máme vypracovaný systém dokumentácie, kde sa eviduje a archivuje proces monitorovania každého sterilizačného cyklu. Zodpovedný odborný pracovník potvrdzuje svojim podpisom v dokumentácii, že sterilizačný cyklus prebehol podľa stanovených požiadaviek. Dokumentácia je vedená a archivovaná v zmysle platnej legislatívy. Profesionálnym prístupom k práci a zodpovednosťou, sa pracovníci centrálnej sterilizácie významne podieľajú na prevencii šírenia nozokomiálnych nákaz.