Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Zameranie

 • zisťovanie nebezpečenstiev a hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci
 • dohľad nad faktormi v pracovnom prostredí a na stav pracovných podmienok, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie zamestnancov
 • podpora pri prispôsobovaní práce zamestnancom
 • poskytovanie poradenstva zamestnávateľovi i zamestnancom najmä pri:
  • plánovaní a organizovaní práce a odpočinku vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest
  • technológiách a látkach, ktoré sa používajú pri práci a ktoré môžu ohroziť zdravie
  • ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygieny, fyziológii a psychológii práce, ergonómii, vrátane prostriedkov individuálnej a kolektívnej ochrany

Účasť na:

 • vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov
 • zlepšovaní pracovných podmienok
 • vyhodnocovaní nových zariadení technológií zo zdravotného hľadiska
 • opatreniach pracovnej rehabilitácie
 • rozboroch pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania, ochorení súvisiacich s prácou a zdravotných rizík
 • organizovaní systému prvej pomoci v prípade ohrozenia života alebo zdravia zamestnancov
 • spolupráca pri poskytovaní informácií, výcviku a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie práce a ergonómie
 • dohľad nad zdravím zamestnancov v súvislosti s prácou (preventívne prehliadky)

Poskytujeme aj:

 • podľa miery ohrozenia zdravia a pre vybrané povolania cielené lekárske prehliadky vo vzťahu k práci v zmysle §30 zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • konzultácie a poradenstvo v rámci pracovnej zdravotnej služby
 • objektivizáciu faktorov práce a pracovného prostredia v subdodávke od spoločností, ktoré vlastnia doklad o odbornej spôsobilosti v zmysle §15 a §16 zákona č. 355/2007 v znení neskorších predpisov
 • tím odborníkov z oblasti anesteziológie, resuscitácie a popálenín participuje pri školení zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci

Preventívne prehliadky

Realizujeme preventívne prehliadky v rozsahu vyšetrení, ktoré určuje lekár pracovnej zdravotnej služby:

 • vstupné (pred nástupom do práce)
 • periodické (v pravidelných intervaloch v súvislosti s výkonom práce)
 • pri zmene pracovného zaradenia
 • mimoriadne (ak sa výrazne zmenia faktory práce a pracovného prostredia, zdravotné riziká alebo dôjde k závažným zmenám zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k práci)
 • výstupné (po skončení práce)
 • následné (po skončení pracovného pomeru na rizikových pracoviskách v intervaloch určených klinickým pracovným lekárstvom podľa typu rizika)
späť na úvodnú stránku oddelení