Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

Odborná verejnosť

Štatút etickej komisie

Názov a sídlo Etickej komisie:   Etická komisia, Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Meno, priezvisko a odborná kvalifikácia predsedu EK:   MUDr. Pavol Rusnák, MBA, Riaditeľ spoločnosti
Názov a sídlo zdravotníckeho zariadenia:   Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s., Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca

 

Etická komisia Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. posudzuje všetky projekty biomedicínskeho výskumu na ľuďoch v Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s., vrátane projektov klinického skúšania z etického a medicínskeho hľadiska.

Etická komisia Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. sa pri posudzovaní projektov klinického skúšania riadi Helsinskou deklaráciou: Etické princípy medicínskeho výskumu zahrňujúceho ľudské subjekty Svetovej asociácie lekárov (World Medical Association) a ďalšími medzinárodnými smernicami pre etiku biomedicínskeho výskumu na ľuďoch.

Pri posudzovaní klinického skúšania sa Etická komisia riadi zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom  č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Členstvo v Etickej komisii zaniká písomným vzdaním sa členstva alebo odvolaním člena Predsedom Etickej komisie.

Funkcia člena Etickej komisie je nezastupiteľná a čestná.

Predsedom Etickej komisie je vždy lekár.

Členovia Etickej komisie sú povinní:

  1. oznámiť zriaďovateľovi, teda Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. skutočnosti, ktoré predstavujú alebo by mohli predstavovať konflikt záujmov v prípade posudzovaného projektu; ak je člen Etickej komisie v konflikte záujmov, nesmie sa zúčastniť na posudzovaní a na prijímaní stanoviska Etickej komisie k takému projektu,
  2. zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie a to aj po zániku funkcie; povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na prípady, ak tieto skutočnosti oznamujú so súhlasom toho, koho sa týkajú.

Etická komisia sa stretáva na pravidelných zasadnutiach, spravidla raz mesačne. Zasadnutia sa riadia Rokovacím poriadkom Etickej komisie Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s..

Mimoriadne zasadnutie Etickej komisie zvoláva Predseda Etickej komisie v prípade naliehavej potreby.

Etická komisia posudzuje etické otázky vznikajúce pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti a etickú prijateľnosť projektov biomedicínskeho výskumu.

Etická komisia Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.:

  1. vypracováva stanoviská k predloženým materiálom a vyjadrenia k etickej stránke biomedicínskeho výskumu,
  2. pripravuje návrhy na schválenie biomedicínskeho výskumu,
  3. vykonáva dohľad nad priebehom biomedicínskeho výskumu.

Pri rokovaní, rozhodovaní a prijímaní stanovísk pracuje Etická komisia nezávisle.

Cieľom Etickej komisie je chrániť zdravie, práva a dôstojnosť osôb zaradených do klinických štúdií na základe zdravotnej indikácie, ako aj bez zdravotnej indikácie a osôb dobrovoľne sa zúčastňujúcich projektov biomedicínskeho výskumu.

Etická komisia je povinná viesť záznamy o činnosti, zápisnice z rokovaní, závery, stanoviská a odporúčania. Zriaďovateľ je povinný zabezpečiť ich uchovanie počas 20 rokov.

 

MUDr. Pavol Rusnák, MBA

Riaditeľ spoločnosti