Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Odborná verejnosť

Štatút etickej komisie

Názov a sídlo Etickej komisie: Etická komisia, Nemocnica Košice–Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Meno, priezvisko a odborná kvalifikácia predsedu EK: MUDr. Ján Slávik, MBA, medicínsky riaditeľ, primár OAIM
Názov a sídlo zdravotníckeho zariadenia: Nemocnica Košice–Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 040 15 Košice–Šaca

Etická komisia Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica  posudzuje všetky projekty biomedicínskeho výskumu na ľuďoch v Nemocnici Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica vrátane projektov klinického skúšania z hľadiska etického a medicínskeho.

Etická komisia Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica sa pri posudzovaní projektov klinického skúšania riadi Helsinskou deklaráciou Svetovej asociácie lekárov a medzinárodnými smernicami pre etiku biomedicínskeho výskumu na ľuďoch (Ženeva 1983).

Pri posudzovaní klinického skúšania sa etická komisia riadi Zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  Zákonom  č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou č. 433/2011, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na pracovisko, na ktorom sa vykonáva klinické skúšanie, o náležitostiach žiadosti o jeho schválenie, žiadosti o stanovisko k etike klinického skúšania a náležitostiach tohto stanoviska.

Členstvo v Etickej komisii zaniká písomným vzdaním sa členstva alebo odvolaním člena predsedom komisie.

Funkcia člena Etickej komisie je nezastupiteľné a čestné.

Predsedom Etickej komisie je vždy lekár.

Členovia Etickej komisie sú povinní:
a) oznámiť zriaďovateľovi, teda Nemocnici Košice-Šaca a.s. 1. súkromnej nemocnici skutočnosti, ktoré predstavujú alebo by mohli predstavovať konflikt záujmov v prípade posudzovaného projektu; ak člen Etickej komisie je v konflikte záujmov, nesmie sa zúčastniť na posudzovaní a na prijímaní stanoviska Etickej komisie k takému projektu,
b) zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie a to aj po zániku funkcie; povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na prípady, ak tieto skutočnosti oznamujú so súhlasom toho, koho sa týkajú.

Etická komisia sa stretáva na pravidelných zasadnutiach, spravidla raz mesačne. Zasadnutia sa riadia Rokovacím poriadkom Etickej komisie Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica.

Mimoriadne zasadnutie Etickej komisie zvoláva predseda Etickej komisie v prípade naliehavej potreby.

Etická komisia posudzuje etické otázky vznikajúce pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti a etickú prijateľnosť projektov biomedicínskeho výskumu. 
Etická komisia Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica:
- vypracováva stanoviská k predloženým materiálom a vyjadrenia k etickej stránke biomedicínskeho výskumu
- pripravuje návrhy na schválenie biomedicínskeho výskumu
- vykonáva dohľad nad priebehom biomedicínskeho výskumu a postupe pri zistení nových závažných poznatkov

Pri rokovaní, rozhodovaní a prijímaní stanovísk pracuje Etická komisia nezávisle.

Cieľom Etickej komisie je chrániť zdravie, práva a dôstojnosť osôb zaradených do klinických štúdií na základe zdravotnej indikácie ako aj bez zdravotnej indikácie a osôb dobrovoľne sa zúčastňujúcich projektov biomedicínskeho výskumu.

Etická komisia je povinná viesť záznamy o činnosti, zápisnice z rokovaní, závery, stanoviská a odporúčania. Zriaďovateľ je povinný zabezpečiť ich uchovanie počas 20 rokov.

Ing. Michal Pišoja
riaditeľ spoločnosti