Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Nemocnica AGEL Košice-Šaca získala najvyšší diamantový status ESO ANGELS AWARD za rok 2020

21.5.2021

Neurologické oddelenie Nemocnice AGEL Košice-Šaca získalo za rok 2020 DIAMANTOVÝ STATUS ESO ANGELS AWARD. Po troch po sebe nasledujúcich rokoch (2017-2019), kedy nemocnica získala a obhájila GOLD STATUS, sa tak zdravotníckemu zariadeniu podarilo dosiahnuť najvyššie možné ocenenie ANGELS AWARDS, udeľované za liečbu a starostlivosť o pacientov s cievnou mozgovou príhodou. Primárka neurologického oddelenia MUDr. Eva Rozprávková poukazuje na nízke povedomie verejnosti a potrebu edukácie, nakoľko rýchla reakcia a včasná liečba ochorenia môže zachrániť veľa ľudských životov.

Náhla cievna mozgová príhoda (NCMP) patrí k tretej najčastejšej príčine úmrtí na Slovensku. Až polovica z prežívajúcich pacientov zostáva s väčším či menším postihom invalidných. Ekonomické  straty pri liečbe a následnej starostlivosti o takýchto pacientov sú obrovské. Výskyt NCMP je vyšší vo veku nad 60 rokov, avšak v posledných rokoch je pozorovaný pokles vekovej hranice a výnimkou nie sú NCMP aj vo veku 45 - 50 rokov, zriedkavo aj menej.

Neurologické oddelenie Nemocnice AGEL Košice-Šaca považuje náhlu cievnu mozgovú príhodu s jej závažným dopadom na život človeka a jeho eventuálne trvalé postihnutie za prioritu svojej práce. Dôsledne sleduje a do svojej práce implantuje všetky v Európe a v SR platné pokyny a odporúčania liečby NCMP. „Ak pacient náhlu cievnu mozgovú príhodu prežije a odíde od nás „po vlastných,“ príznaky ochorenia sa u neho zmiernia alebo vymiznú a dokáže sa vrátiť do svojho predošlého života, je to pre nás to najvyššie ocenenie,“ uvádza primárka Neurologického oddelenia Nemocnice AGEL Košice-Šaca, MUDr. Eva Rozprávková. „Personál nášho oddelenia si ocenenie váži o to viac, že získať ho sa podarilo v období, ktoré výrazne ovplyvnila epidémia COVID-19, technické problémy s pôvodným CT prístrojom a niekoľkoročné rozširovanie našej spádovej oblasti aj o polovicu pôvodného regiónu Neurologického oddelenia nemocnice v Rožňave, ktoré z personálnych dôvodov starostlivosť o pacientov s NCMP v hyperakútnom štádiu nezabezpečuje,“ hovorí MUDr. Rozprávková a zároveň dodáva, že: „Ocenenie nás zaväzuje k zlepšovaniu. Momentálne sa sústreďujeme na zavedenie vyšetrenia tzv. perfúznym CT, ktoré by nám dovolilo liečiť aj časť pacientov s NCMP po zobudení sa.“

Náhla cievna mozgová príhoda je život ohrozujúci náhly stav, pri ktorom dôjde z cievnych príčin k výpadku funkcie časti mozgu. Príčinou je v 15 % prasknutie cievy a krvácanie do mozgu a v 75 % nedokrvenie určitej časti mozgu najmä z dôvodov upchatia mozgovej tepny. Pri zastavení prívodu krvi, a tým kyslíka a dôležitých živín do mozgu, dochádza v čase niekoľkých minút k odumieraniu mozgových buniek, až odumrie tá časť mozgu, ktorú daná tepna zásobuje. Od toho, ktorá tepna je postihnutá, závisia aj príznaky. Často ide o náhlu neobratnosť až ochrnutie ruky a nohy, najčastejšie na jednej strane tela (napr. pravých končatín), náhlu neschopnosť hovoriť alebo zhoršenie  schopnosti vyjadrovať sa, eventuálne o nerozumenie hovorenej reči či obidve poruchy spolu, pokles ústneho kútika často na strane postihnutých končatín. Môže sa objaviť aj náhle jednostranné tŕpnutie končatín a tváre súčasne, dvojité videnie a strata časti zorného poľa. V závažnejších prípadoch prichádza náhla cievna mozgová príhoda spolu s epileptickým záchvatom, zvracaním alebo stratou vedomia. Jednoznačne predstavuje najzávažnejšie akútne ochorenie v neurológii.

Možnosti liečby sa rokmi zmenili a naďalej sa zdokonaľujú. Pri ischemických náhlych cievnych mozgových príhodách spôsobených nedokrvením je momentálne šanca na rozpustenie zrazeniny v tepne podaním tzv. trombolýzy, teda špeciálneho liečiva, ktoré ale musí byť aplikované maximálne do 4,5 hodiny od vzniku príhody. V niektorých prípadoch je ešte možnosť  mechanického odstránenia zrazeniny z tepny. Vo väčšine prípadov však len do 6 hodín od vzniku NCMP. Rozhodujúcim pre úspech liečby je preto čas. Podľa primárky Rozprávkovej je potrebné dostaviť sa do nemocnice čo najskôr od vzniku spomínaných príznakov. „Nečakať, že to prejde, pretože každou oddialenou minútou šanca na vyliečenie rapídne klesá. Ak pacient do nemocnice nepríde, nemôžeme ho liečiť  a na druhý deň je už na liečbu neskoro. Bohužiaľ,  vedomosť pacientov a ich príbuzných o príznakoch NCMP a urgentnosti liečby  je slabá a mnohí do nemocnice prichádzajú s niekoľkodňovými ťažkosťami. Vhodná by bola edukácia cestou televízií a časopisov namiesto nezmyselných reklám. Zachránilo by sa tým veľa životov,“ myslí si Rozprávková.

V ďalšom priebehu náhlej cievnej mozgovej príhody je potrebné správne prednemocničné poskytnutie starostlivosti záchrannou zdravotnou službou s avizovaním stavu pacienta telefonicky neurológovi a samozrejme rýchly manažment pacienta v samotnej nemocnici. Najdôležitejšie je čo najrýchlejšie od príchodu pacienta do nemocnice vykonať potrebné vyšetrenia vrátane CT mozgu a podať trombolytickú liečbu, ktorej cieľom je obnoviť prietok krvi a dodávku kyslíka a živín v postihnutej časti mozgu. Tento čas by nemal byť dlhší ako 60 minút, ideálne 20 minút a menej od príchodu do nemocnice. V prípade, že CT angiografické vyšetrenie  zobrazí  zastavenie alebo kritické zhoršenie prietoku vo veľkej tepne mozgu je u pacienta potrebné napriek trombolýze odstrániť zvyšnú zrazeninu z tepny (trombektomia). Liečba NCMP a komplikácií vyžaduje intenzívnu starostlivosť o pacienta na JIS a viacodborovú spoluprácu. „V prednemocničnej fáze so záchrannou zdravotnou službou, v akútnom štádiu nemocničnej fázy starostlivosti je kľúčová spolupráca s RTG klinikou za účelom urgentného vykonania CT mozgu a CT vyšetrenia mozgových tepien, v určitých prípadoch aj MRI vyšetrenia mozgu, a tiež spolupráca s urgentným príjmom. Neskôr je potrebná pomoc kardiológa, internistu a rehabilitačného lekára a sestry, vysvetľuje MUDr. Eva Rozprávková.

European Stroke Organisaton (ESO) je európska lekárska organizácia, ktorá riadi liečbu NCMP podľa najnovších vedeckých poznatkov. Súčasťou ESO  je aj projekt ANGELS Intitiative, ktorého cieľom je zvyšovať úroveň liečby a starostlivosti o pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou. Podrobné údaje o poskytnutej liečbe každého jedného pacienta sa zaznamenávajú do dotazníka a hlásia do Národného registra, odkiaľ sa každoročne anonymizované odosielajú do registra RESQ. Tam sú následné vyhodnocované a zdravotníckym zariadeniam sú za účelom priebežného monitorovania kvality v jednotlivých nemocniciach udeľované ocenenia Angels Awards. Neurologické oddelenia musia spĺňať rôzne kritéria, aby dosiali určitú úroveň statusu ESO ANGELS AWARDS. Hodnotený je čas od príchodu pacienta do nemocnice do podania liečby, percento trombolyzovaných pacientov zo všetkých NCMP, vyhľadávanie závažnej poruchy srdcového rytmu, ktorá spôsobila vystrelenie krvnej zrazeniny zo srdca do mozgovej tepny a ďalšie ukazovatele. Na základe výsledkov týchto kritérií môžu nemocnice získať zlatý, platinový, alebo diamantový status.  

„Srdečne gratulujem v mene Iniciatívy Angels a chcela by som sa špeciálne poďakovať celému tímu neurologického pracoviska, na čele s pani primárkou MUDr. Evou Rozprávkovou, za špičkovú starostlivosť poskytovanú pacientom s CMP a taktiež za ich tímovú prácu nielen v rámci neurologického oddelenia, ale aj za spoluprácu s oddelením rádiológie či s pracoviskom urgentného príjmu a ich kvalitné výsledky v manažmente pacientov s CMP. Výnimočné uznanie celému tímu patrí za dosiahnutie najvyššieho statusu ESO Angels Awards práve za rok 2020, ktorý bol nesmierne náročný špeciálne v oblasti starostlivosti o pacientov,“ uviedla konzultantka Iniciatívy Angels pre Slovensko PharmDr. Diana Urbáni.


Certifikát (pdf)

Späť