Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Urgentný centrálny príjem s operačným centrom na miniinvazívne výkony a multifunkčnou chirurgickou JIS - prístavba, rekonštrukcia. 1. Etapa - Vybudovanie nového urgentného centrálneho príjmu Nemocnice Košice- Šaca a.s. 1. súkromnej nemocnice

                                                   

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskych investičných a štrukturálnych fondov - Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-20
Kód projektu v ITMS2014+: 302021M077
Trvanie projektu: 02/2020 – 04/2022
Schválená výška NFP: 7 309 831,05 EUR;

pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 8 122 034,50 EUR.


Cieľ projektu je:

Cieľom projektu bolo vybudovanie urgentného centrálneho príjmu. Jeho naplnením dosiahla Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. zvýšenie komplexnosti, produktivity a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, zlepšenie medicínskych indikátorov Doba hospitalizácie a Obložnosť akútnych lôžok a zlepšenie finančnej situácie.

Ciele projektu boli dosiahnuté 3 hlavnými aktivitami:

Aktivita:

Hlavná aktivita 1:
Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov
Hlavná aktivita 2:
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia
Hlavná aktivita 3:
Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia

Projekt bol realizovaný v Košiciach, časť Košice-Šaca v Košickom kraji. Dĺžka realizácie projektu bola 27 mesiacov.

Naplnenie cieľov je sledované merateľnými ukazovateľmi:

  • P0374 Počet renovovaných verejných budov
  • P0579 Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc
  • P0614 Podlahová plocha renovovaných verejných budov

Zmluvy: