Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Urgentný centrálny príjem s operačným centrom na miniinvazívne výkony a multifunkčnou chirurgickou JIS - prístavba, rekonštrukcia. 1. Etapa - Vybudovanie nového urgentného centrálneho príjmu Nemocnice Košice- Šaca a.s. 1. súkromnej nemocnice

                                                   

 

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskych investičných a štrukturálnych fondov - Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-20

Kód projektu v ITMS2014+: NFP302021M077

Trvanie projektu: 05/2019 – 02/2022

Schválená výška NFP: 7 309 831,05 EUR;

pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 8 122 034,50 EUR.

Cieľom projektu je:

Cieľom predkladaného projektu je vybudovanie urgentného centrálneho príjmu. Jeho naplnením dosiahne Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica zvýšenie komplexnosti, produktivity a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, zlepšenie medicínskych indikátorov Doba hospitalizácie a Obložnosť akútnych lôžok a zlepšenie finančnej situácie.

Ciele projektu budú dosiahnuté 3 hlavnými aktivitami:

Aktivita:

Hlavná aktivita 1:
Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov
Hlavná aktivita 2:
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia
Hlavná aktivita 3:
Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia

Projekt bude realizovaný v Košiciach, časť Košice-Šaca v Košickom kraji. Dĺžka realizácie projektu je nastavená na 24 mesiacov.

Naplnenie cieľov bude sledované merateľnými ukazovateľmi:
• P0374 Počet renovovaných verejných budov
• P0579 Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc
• P0614 Podlahová plocha renovovaných verejných budov

Zmluvy:

Urgentný centrálny príjem s operačným centrom na miniinvazívne výkony a multifunkčnou chirurgickou JIS - IKT

Urgentný centrálny príjem s operačným centrom na miniinvazívne výkony a multifunkčnou chirurgickou JIS - stavebné práce

Urgentný centrálny príjem s operačným centrom na miniinvazívne výkony a multifunkčnou chirurgickou JIS - Počítačová tomografia

Urgentný centrálny príjem s operačným centrom na miniinvazívne výkony a multifunkčnou chirurgickou JIS – Lehátka

Urgentný centrálny príjem s operačným centrom na miniinvazívne výkony a multifunkčnou chirurgickou JIS – Zobrazovacia technika

Urgentný centrálny príjem s operačným centrom na miniinvazívne výkony a multifunkčnou chirurgickou JIS - stavebné práce