Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 [email protected]

O nemocnici

Kompletizácia ambulantných röntgenologických vyšetrení zriadením pracoviska MR

"Modernizáciou zdravotníckej infraštruktúry z fondov EÚ na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov SR"?

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou/ERDF

Kód ITMS: 28120120062
Operačný program: Zdravotníctvo
Spolufinancovaný z fondu: ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja)
Prioritná os: Prioritná os 2 – Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám
Opatrenie: 2.1 - Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti
Trvanie projektu: 09/2015 – 01/2016

Cieľom projektu je : 
  • Vytvorenie nového pracoviska magnetickej rezonancie (MR) s primárnym zameraním na ochorenia skupiny „5“
  • Zvýšenie kvalitatívnej a kvantitatívnej kapacity zdravotníckej techniky
  • Zefektívňovanie a rozširovanie poskytovanej zdravotnej starostlivosti
  • Rozvoj kvalitatívneho potenciálu ĽZ a rozširovanie odborného personálu
Aktivita: „Zriadenie pracoviska MR – Nákup, dodávka a montáž zdravotníckych zariadení“

Táto aktivita bude pozostávať zo zakúpenia prístroja MR a anestéziologického prístroja vrátane jeho  montáže, napojenia MR na PACS nemocnice a NIS a zaškolenie obsluhy zdravotníckeho personálu.

Po ukončení projektu bude v Nemocnici Košice-Šaca zriadené pracovisko MR (prístroj MR, anestéziologický prístroj), ktoré umožní najpresnejšie priestorové zobrazenie mäkkých tkanív vyšetrovanej lokality – zameranie na ochorenia skupiny „5“. Napojením MR prístroja na existujúci NIS a PACS sa umožní kvalitné zobrazenie výstupov z MR a ich zdieľanie v NIS, rýchlejšia obrazová komunikácia medzi odosielajúcim a vyšetrujúcim lekárom, zníženie nárokov na priestory archívu, možnosť porovnávania nálezov toho istého objektu na rôznych modalitách, vyššia výkonnosť a presnosť lekárov pri popisovaní nálezov  (3 prípojky do WAN – 2x diagnostický PC a 1x operátorská konzola).

Rozšírenie dátového úložiska pre výstupy z MR umožní okamžitú dostupnosť všetkých, aj starších nálezov, zníženie nárokov na priestory archívu.

Zriadenie pracoviska MR (vybavenie pracoviska MR s príslušenstvom a anestéziologickým prístrojom, vrátane napojenia MR na PACS a NIS)a rozšírenie dátového úložiska, vedie k zvýšeniu úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti a podpore zdravia pri ochoreniach skupiny „5“.

Prílohy: