Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 [email protected]

O nemocnici

Nemocnica AGEL Košice-Šaca opätovne obhájila najvyšší status ocenenia ESO ANGELS AWARDS

30.6.2023

Neurologické oddelenie Nemocnice AGEL Košice-Šaca získalo tretíkrát po sebe DIAMANTOVÝ STATUS ESO ANGELS AWARDS udeľovaný za úroveň starostlivosti o pacientov s cievnou mozgovou príhodou. Ocenenie prevzala na medzinárodnom kongrese IX. European Stroke Organisation Conference v Mníchove lekárka neurologického oddelenia MUDr. Ivana Trusinová. O závažnom dopade ochorenia na človeka, spôsobe liečby a dôležitosti jej rýchleho aplikovania podrobne informuje primárka neurologického oddelenia Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Eva Rozprávková.

Po prvenstvách v rokoch 2020 a 2021 obhájila Nemocnica AGEL Košice-Šaca najvyšší možný status ocenenia ESO ANGELS AWARDS aj v roku 2022. Zdravotnícke zariadenie získalo v predchádzajúcich rokoch trikrát po sebe tiež GOLD STATUS ESO ANGELS AWARDS za roky 2017 - 2019.

Neurologické oddelenie Nemocnice AGEL Košice-Šaca považuje náhlu cievnu mozgovú príhodu (NCMP) s jej závažným dopadom na život človeka a jeho eventuálne trvalé postihnutie za prioritu svojej práce. Náhla cievna mozgová príhoda patrí na Slovensku k 3. najčastejšej príčine smrti. Z prežívajúcich pacientov zostáva 50 % invalidných s väčším či menším postihom. Ekonomické  straty pri liečbe a následnej starostlivosti o takýchto pacientov sú obrovské. Výskyt NCMP je vyšší vo veku nad 60 rokov, avšak v posledných rokoch je pozorovaný pokles vekovej hranice, kedy výnimkou nie sú prípady ochorenia vo veku 45 - 50 rokov, výnimočnej aj menej.

„Naše neurologické oddelenie dôsledne sleduje a do svojej práce implementuje všetky v Európe a na Slovensku platné pokyny a odporúčania liečby náhlej cievnej mozgovej príhody. V snahe zlepšiť manažment NCMP sme celé roky krok za krokom prekonávali prekážky, ktorých určite nebolo málo. A stále ešte nejaké odstraňujeme, takže cesta ľahká nie je. Ale ak pacient náhlu cievnu mozgovú príhodu prežije a odíde od nás „po vlastných,“ príznaky ochorenia sa u neho zmiernia alebo vymiznú a dokáže sa vrátiť do svojho predošlého života, je to pre nás to najvyššie ocenenie,“ uvádza primárka neurologického oddelenia Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Eva Rozprávková. „Personál neurologického oddelenia si veľmi váži udelené ocenenie, ktoré nás však zaväzuje k stálemu zlepšovaniu manažovania NCMP, vždy v súlade s aktualizovanými odporúčaniami ESO (európskej organizácie pre NCMP), ako aj  slovenskej Cerebrovaskulárnej sekcie Slovenskej neurologickej spoločnosti,“ dodáva MUDr. Rozprávková.

Náhla cievna mozgová príhoda je život ohrozujúci náhly stav, pri ktorom dôjde z cievnych príčin k výpadku  funkcie časti mozgu. Príčinou je v 15 % prasknutie cievy a krvácanie do mozgu a v 75 % nedokrvenie určitej časti mozgu najmä z dôvodov upchatia mozgovej tepny. Pri zastavení prívodu krvi a tým kyslíka a dôležitých živín do mozgu po krátkom čase (do niekoľkých minút) dôjde k odumieraniu mozgových buniek, až odumrie tá časť mozgu, ktorú daná tepna zásobuje. Od toho, ktorá tepna je postihnutá, závisia aj príznaky. Často ide o náhlu neobratnosť až ochrnutie ruky a nohy, najčastejšie na jednej strane tela, napríklad pravých končatín, náhlu neschopnosť hovoriť alebo zhoršenie schopnosti vyjadrovať sa, eventuálne o nerozumenie hovorenej reči či obidve poruchy spolu, pokles ústneho kútika často na strane postihnutých končatín. Môže sa objaviť aj  náhle jednostranné tŕpnutie končatín a tváre súčasne (napríklad vpravo), dvojité videnie, strata časti zorného poľa. V závažnejších prípadoch sa NCMP uvedie aj epileptickým záchvatom, zvracaním alebo stratou vedomia.

„Liečba patrí do rúk neurológa, a tak je náhla cievna mozgová príhoda aj denným chlebíkom nášho oddelenia. Ide o najzávažnejšie akútne ochorenie v neurológii,“ hovorí primárka Rozprávková, pričom dodáva, že možnosti liečby sa rokmi zmenili a stále sa zdokonaľujú. „Pri takzvaných ischemických náhlych cievnych mozgových príhodách spôsobených nedokrvením je momentálne šanca na rozpustenie zrazeniny v tepne podaním takzvanej trombolýzy, teda špeciálneho liečiva, ktoré však musí byť podané maximálne do 4,5 hodín od vzniku príhody, v určitých prípadoch podľa výsledku realizovaného perfúzneho CT vyšetrenia mozgu aj do 9 hodín. V niektorých prípadoch je ešte možnosť mechanického odstránenia zrazeniny z tepny. Vo väčšine prípadov však len do 6 hodín od vzniku NCMP. Rozhodujúcim pre úspech liečby je preto čas. Pri vzniku spomínaných príznakov je potrebné prísť do nemocnice čo najskôr. Nečakať s úmyslom „veď mi to prejde“ a podobne, pretože každou oddialenou minútou šanca na vyliečenie rapídne klesá. „Je potrebné, aby o tom bola verejnosť čo najviac informovaná. Ak pacient do nemocnice nepríde, nemôžeme ho liečiť a na druhý deň je už na liečbu neskoro. Bohužiaľ, vedomosť pacientov a ich príbuzných o príznakoch náhlej cievnej mozgovej príhody a urgentnosti liečby je slabá. Mnohí prichádzajú do nemocnice s niekoľkodňovými ťažkosťami. Vhodná by bola edukácia prostredníctvom televízie a časopisov namiesto nezmyselných reklám. Zachránilo by sa veľa životov,“ myslí si MUDr. Rozprávková. V ďalšom priebehu je potrebné správne prednemocničné poskytnutie starostlivosti záchrannou zdravotnou službou s avizovaním stavu pacienta telefonicky neurológovi a samozrejme rýchly manažment pacienta v samotnej nemocnici. Po príchode pacienta do zdravotníckeho zariadenia je najdôležitejšie čo najrýchlejšie vykonať potrebné vyšetrenia, vrátane CT mozgu a podať trombolytickú liečbu, ktorej cieľom je obnoviť prietok krvi a dodávku kyslíka a živín v postihnutej časti mozgu. Tento čas, nazývaný „door to needle time,“ by nemal byť dlhší ako 60 minút, ideálnych je 20 minút a menej od príchodu do nemocnice. V prípade, že CT angiografické vyšetrenie zobrazí zastavenie alebo kritické zhoršenie prietoku vo veľkej tepne mozgu, je u pacienta potrebné napriek trombolýze odstrániť zvyšnú zrazeninu z tepny (trombektomia). Vykonáva sa na Klinike angiológie VÚSCH a tiež na Rádiologickej klinike UNLP, kam pacienta po konzultácii so špecialistami týchto kliník urýchlene transportujeme. V krátkej dobe bude tento výkon možný aj v Kardiocentre AGEL Košice-Šaca. Aj v tomto prípade má na úspechu endovaskulárnej liečby okrem iného výrazný podiel rýchlosť. Samozrejme, liečba NCMP a komplikácií vyžaduje intenzívnu starostlivosť o pacienta na JIS. Pre zabezpečenie kvalitnej starostlivosti je potrebný dostatok skúsených lekárov a sestier erudovaných v problematike cievnych mozgových príhod.

Správne riešenie pacienta s náhlou cievnou mozgovou príhodou vyžaduje spoluprácu viacerých odborov. V prednemocničnej fáze so záchrannou zdravotnou službou (ZZS), ktorá avizuje službukonajúcemu neurológovi prevoz pacienta s podozrením na NCMP v hyperakútnom štádiu formou aplikácie MedText. „Spolupráca so ZZS sa za posledné roky výrazne zlepšila, osobitne vyzdvihujem prístup zdravotníckych záchranárov. V akútnom štádiu nemocničnej fázy starostlivosti je kľúčová spolupráca s RTG klinikou našej nemocnice za účelom urgentného vykonania CT mozgu a CT vyšetrenia mozgových tepien, eventuálne perfúzneho CT v prípade, ak sa pacient už s príznakmi NCMP zobudil alebo aj z iných príčin nevieme presne určiť čas vzniku náhlej cievnej mozgovej príhody. V určitých prípadoch realizujeme aj MRI vyšetrenie mozgu. Nutná je tiež spolupráca s urgentným príjmom. Neskôr je potrebná pomoc kardiológa, internistu a rehabilitačného lekára a fyzioterapeuta,“ poukazuje na dôležitosť spolupráce jednotlivých oddelení MUDr. Rozprávková.

European Stroke Organisaton (ESO) je európska lekárska organizácia, ktorá riadi liečbu NCMP podľa najnovších vedeckých poznatkov. V súlade s jej pokynmi pracuje aj Výbor Cerebrovaskulárnej sekcie Slovenskej neurologickej spoločnosti, ktorého odporúčaniami sa riadia lekári pri liečbe ochorenia. Súčasťou ESO je aj projekt ANGELS Intitiative. Jeho cieľom je zvyšovanie úrovne liečby a starostlivosti o pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou v celej Európe i vo svete. „Títo „anjeli„ pomáhajú neurologickým oddeleniam zapojeným do projektu zlepšovať to, čo ešte nefunguje, pretože každá nemocnica má iné konkrétne podmienky. Naše oddelenie je členom projektu ESO ANGELS od jeho začiatku. Naším cieľom bolo a je zlepšovanie poskytovanej starostlivosti pacientom s NCMP na úroveň, ktorá zodpovedá kritériám ESO,“ vysvetľuje primárka šačianskeho neurologického oddelenia. Podrobné údaje o poskytnutej liečbe každého jedného pacienta s NCMP sa zaznamenávajú do dotazníka a hlásia do Národného centra zdravotníckych Informácií. ESO ANGELS tieto informácie následne vyhodnocuje. Neurologické oddelenia musia spĺňať rôzne kritériá, aby dosiahli určitú úroveň statusu ESO ANGELS AWARDS. Hodnotený je čas od príchodu pacienta do nemocnice do podania liečby rozpúšťajúcej zrazeninu, percento trombolyzovaných pacientov zo všetkých NCMP, vyhľadávanie závažnej poruchy srdcového rytmu, ktorá  spôsobila vystrelenie krvnej zrazeniny zo srdca do mozgovej tepny a ďalšie ukazovatele. Na základe výsledkov týchto kritérií môžu nemocnice získať zlatý, platinový alebo diamantový status.

Späť