Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Kolektív Chirurgickej kliniky UPJŠ LF a Nemocnice Košice-Šaca bol ocenený primátorom mesta Košice

9.5.2016

Prednosta Chirurgickej kliniky Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v Nemocnici Košice-Šaca a.s., MUDr. Andrej Vrzgula, PhD. v sobotu, 7. mája 2016, prebral Ocenenie primátora mesta Košice. Cenu udelil primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši celému kolektívu lekárov a sestier Chirurgickej kliniky UPJŠ LF, pod vedením MUDr. Andreja Vrzgulu, PhD., za prínos v rozvoji miniinvazívnej chirurgie na Slovensku, za aktivity vo výučbovej, prednáškovej, publikačnej činnosti. Ďalej za pracovné aktivity, výsledky práce a vzdelávacie aktivity lekárov a sestier, za aktívnu spoluprácu s inými odbornými ustanovizňami, organizáciami, vzdelávacími inštitúciami, a za skvalitňovanie zdravotnej starostlivosti v odbore chirurgia nielen pre obyvateľov mesta Košíc a východného Slovenska, ale i celého Slovenska.

Cenu každoročne udeľuje primátor mesta obyvateľom s trvalým pobytom na území mesta za ich záslužnú činnosť v prospech samosprávy mesta a rozvoja mesta. „Je to významné ocenenie práce desiatok lekárov, sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov, ktorí za tie roky významne prispeli k skvalitneniu práce a zlepšeniu starostlivosti o chirurgických pacientov. Každý svojim dielom prispel k rozvoju vysoko odbornej a v niektorých oblastiach aj špecializovanej zdravotnej starostlivosti. Pravidelný nárast počtu pacientov a operačných výkonov svedčí o dobrom mene pracoviska medzi laickou aj odbornou verejnosťou,“ uviedol prednosta Chirurgickej kliniky UPJŠ LF Nemocnice Košice-Šaca MUDr. Andrej Vrzgula, PhD.

Chirurgická klinika UPJŠ LF Nemocnice Košice-Šaca, bola jedným z prvých pracovísk na Slovensku, ktoré vykonalo laparoskopickú operáciu žlčníka v roku 1993. Využitie najmodernejších poznatkov lekárskej vedy a rozvoj medicínskej techniky umožnili postupné rozšírenie repertoáru miniinvazívnych operácií na prakticky všetky bežne vykonávané operačné výkony. Na jeseň v roku 2005 chirurgické oddelenie úspešne ukončilo implementáciu projektu v rámci Grantovej schémy rozvoja ľudských zdrojov projektu PHARE 2002 - cyklus školení zameraných na rozvoj laparoskopickej operatívy a jej aplikáciu v čo najširšom meradle, ktoré sa uskutočnili na pôde Nemocnice Košice-Šaca. Získanie finančnej podpory pre tento projekt z fondov Európskej únie bolo logickým vyústením aktivít nemocnice na poli miniinvazívnej chirurgie. „Vzhľadom na výborný ohlas školiacich akcií v radoch odbornej verejnosti sa chirurgické oddelenie stalo výukovou bázou Slovenskej zdravotníckej univerzity pre ďalšie vzdelávanie chirurgov zaradených do špecializačného štúdia v odbore chirurgia,“ dodal MUDr. Vrzgula.

V súčasnosti klinika periodicky organizuje školiace akcie zamerané na výuku miniinvazívnej chirurgie. Bohatá publikačná a prednášková činnosť, ako aj pravidelná aktívna účasť na významných európskych a svetových kongresoch umožnila nadviazanie priateľských kontaktov s poprednými európskymi centrami miniinvazívnej chirurgie, akými sú Linz, Paríž, Dundee, Haifa, Terst, Nový Jičín. „Je to veľké ocenenie pre našu chirurgickú kliniku, ktorá už 55 rokov poskytuje zdravotnú starostlivosť v rámci základných chirurgických odborov pre obyvateľov nielen mesta Košice, ale pre pacientov celého Slovenska. Je to ocenenie, ktoré sa týka nielen tímu lekárov, sestier, všetkých zamestnancov chirurgickej kliniky, ale je Nemocnice ako takej,“ uzavrel riaditeľ nemocnice MUDr. Ján Slávik, MBA. 

Späť