Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 [email protected]

O nemocnici

Spoločnosť AGEL SK a Technická univerzita v Košiciach podpísali dodatok k Rámcovej zmluve o vzájomnej spolupráci

3.11.2022

V záujme zvýšenia kvality vzdelávacieho procesu a vedeckovýskumnej činnosti s cieľom uplatňovania najmodernejších poznatkov vedy a vzdelávania sa spoločnosť AGEL SK a.s. a Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta (SjF TUKE) dohodli na spoločnom postupe pri zabezpečení spolupráce v oblasti vedeckovýskumnej, vzdelávacej, podnikateľskej a prepojenia teórie a praxe. Zmluvu uzatvorili v auguste 2021 a dnešným dňom do procesu vstupuje aj Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL n. o.

Predmetom zmluvy je vytvoriť rámec pre aktívnu spoluprácu medzi spoločnosťou AGEL a pridruženými spoločnosťami patriacimi do skupiny AGEL SK a na druhej strane SjF TUKE, aplikáciu poznatkov vedy a výskumu v rámci riešenia aktuálnych a koncepčných úloh, skvalitňovanie vzdelávania študentov SjF TUKE počas štúdia, odbornú prípravu zamestnancov, zabezpečenie prepojenia teórie s praxou, ako aj spoluprácu pri realizácii odborných aktivít zmluvných strán a riešení úloh vyplývajúcich z potrieb. Do oblasti spolupráce patrí kooperácia s cieľom výmeny dôležitých vedeckých informácií z oblastí, v ktorých pôsobia obidva subjekty, spolupráca pri organizovaní slovenských i medzinárodných odborných a vedeckých podujatí, vzájomná pomoc a poradenstvo pri budovaní svojich technologických parkov a prístrojového vybavenia a v prípade potreby aj vzájomné zapožičiavanie prístrojového vybavenia s cieľom zefektívniť vedeckú spoluprácu a zabezpečiť synergiu a podobne. Forma spolupráce sa týka nielen výskumu a vývoja, ale aj oblasti vzdelávania, napríklad pri pedagogickom či študentskom procese a oblasti podnikateľskej.

Dnešným podpisom Dodatku k Rámcovej zmluve o vzájomnej spolupráci vstupuje do zmluvného vzťahu nový partner - Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL n.o., ktorý bol založený vo februári 2022. Jeho hlavnou úlohou je koordinovať interné procesy pregraduálneho i postgraduálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov zdravotníckych zariadení skupiny AGEL SK a v spolupráci s akademickými inštitúciami vytvárať podmienky na ďalší odborný i pedagogický rast zdravotníkov, rovnako pre vedeckú a výskumnú činnosť.  „Úzka kooperácia medicíny a technických odborov je bežnou praxou vo vyspelom zahraničí. Z ich vzájomných interakcií vznikli mnohé diagnostické či terapeutické nástroje, prístroje či postupy a procesy, ktoré dnes bežne využívame v našich zdravotníckych zariadeniach. Dnešným podpisom memoranda o spolupráci chceme dať príležitosť študentom technických odborov preniknúť do tajov a technických limitov súčasnej medicíny a, naopak, študentom medicíny umožniť rozhľad v materiálových, procesných a technických možnostiach súčasnej technickej vedy. Veríme, že práve takéto zmiešané študentské tímy pod odborným vedením oboch inštitúcií tvoria obrovský potenciál exponenciálnej kumulácie znalostí, zručností a inteligencie z oboch sektorov a sú základom a nesmiernou devízou úspešných veľkých spoločných projektov. Prvotným centrom spoločného záujmu sa tak primárne stávajú inovácie v medicíne, umelá inteligencia a procesy a nástroje telemedicíny 21. storočia,“ uviedol riaditeľ Vzdelávacieho, vedeckého a výskumného inštitútu AGEL n. o. a zároveň medicínsky riaditeľ pre internistické odbory spoločnosti AGEL SK a. s. MUDr. Jozef Pribula, PhD., MBA.

„Považujem to za dlhodobo pripravovanú aktivitu, ktorá bude mať platformu pre ďalšie projekty,” reagoval dekan SjF TUKE Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH.

 

Späť