Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 [email protected]

O nemocnici

Nový odporúčaný postup v prípade patologického tehotenstva výrazne zlepší starostlivosť o tehotné ženy na Slovensku

15.11.2022

Prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Nemocnice AGEL Košice-Šaca doc. MUDr. Erik Dosedla, PhD., MBA sa môže pochváliť ďalším významným úspechom. Uznávaný odborník, ktorý za sedemnásť rokov pomohol priviesť na svet viac než 4000 detí, je hlavným autorom odporúčaného postupu s názvom Hypertenzné ochorenia v tehotnosti, ktorý bol úspešne prijatý Komisiou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre štandardné diagnostické postupy a štandardné terapeutické postupy.

Čo je účelom štandardného postupu s názvom Hypertenzné ochorenia v tehotnosti?

Účelom štandardného postupu je stanoviť jednotný postup starostlivosti o tehotnú s hypertenziou v tehotnosti a jej následnými komplikáciami.

Ako dlho vám trvalo, kým ste materiál vypracovali?

Štandardný postup vychádza z dlhoročných skúseností, ktoré som nadobudol v Prahe vďaka profesorovi Caldovi. Na ich  základe sme v roku 2016 v Nemocnici AGEL Košice-Šaca zaviedli ako prví na Slovensku vyšetrenie včasnej predikcie preeklampsie pomocou zhodnotenia rovnováhy angiogénnych faktorov v materskej krvi. Tieto naše vedomosti sme dali za posledný rok dokopy s pani docentkou Krištúfkovou a následne bol materiál mnohokrát oponovaný a priebežne upravovaný ďalšími spoluautormi a recenzentmi.

Z akých zdrojov ste pri jeho tvorbe vychádzali?

Vypracovaný štandardný postup je adaptáciou medzinárodných postupov pri starostlivosti o tehotné s hypertenznými ochoreniami, preeklampsiou, eklampsiou a HELLP syndrómom vydaných Európskou kardiologickou spoločnosťou (ESC) a Európskou hypertenziologickou spoločnosťou (ESH) z roku 2018, z odporúčaní ISSHP (International Society for the Study od hypertension in Pregnancy) z roku 2018 a z roku 2020, Českou gynekologicko-pôrodníckou spoločnosťou (ČGPS ČLS JEP), Nemeckou spoločnosťou pre gynekológiu a pôrodníctvo (DGGG), Rakúskou spoločnosťou pre gynekológiu a pôrodníctvo (OEGGG), Švajčiarskou spoločnosťou pre gynekológiu a pôrodníctvo (SGGG), Americkou spoločnosťou pre gynekológiu a pôrodníctvo (ACOG), Národným inštitútom pre zdravie a zdravotnú starostlivosť vo Veľkej Británii (NICE) ako aj doteraz publikovaných najnovších overených odporúčaní a odborných usmernení.

V čom vidíte jeho hlavný prínos?

Cieľom je včasný záchyt hypertenzného ochorenia, diagnostika hypertenzie v gravidite, diagnostika preeklampsie, eklampsie alebo HELLP syndrómu a prevencia vzniku závažného, život matky alebo plodu ohrozujúceho stavu. Okrem toho unifikuje nastavenie adekvátnej liečby, sledovanie tehotnej s hypertenzným ochorením, preeklampsiou, eklampsiou alebo HELLP syndrómom, plánovanie a vedenie pôrodu tehotnej s hypertenzným ochorením, preeklampsiou, eklampsiou alebo HELLP syndrómom, prevencia vzniku hypertenzných ochorení, preeklampsie, eklampsie a HELLP syndrómu u rizikových tehotných žien.

Prečo bolo z vášho pohľadu potrebné vypracovať aktualizáciu? Pôvodný postup bol zastaraný?

Štandardný postup neexistoval. 

Postup, ktorého ste hlavným autorom, bol prijatý Komisiou MZSR pre ŠDTP a bude uverejnený na webovom sídle MZSR. Ako hodnotíte tento úspech?

Hodnotím to najmä ako zavŕšenie nášho snaženia o zavedenie nových vyšetrovacích účinných metód preeklampsie, vďaka čomu sa dostane slovenská materno-fetálna medicína v tejto oblasti do 21. storočia. Profitovať z toho bude celá slovenská spoločnosť, keďže sa významne zlepší starostlivosť o tehotné.

Keďže váš štandardný postup bude odporúčaným postupom MZSR, aký dopad očakávate, celkový vplyv na hypertenzné ochorenia v tehotnosti?

Očakávame najmä plošné zavedenie nových vyšetrovacích metód, ktoré musia byť hradené z verejného zdravotného poistenia. Stanovenie špecifického rizika rozvoja preeklampsie, včasná predikcia a adekvátny terapeutický zásah môže významne priaznivo ovplyvniť výsledok tehotenstva. Včasná identifikácia vysoko rizikových tehotných z hľadiska rozvoja preeklampsie je dôležitá vzhľadom na to, že umožňuje skoré zaradenie tehotných do skupiny s intenzívnym sledovaním klinických symptómov preeklampsie a s cieleným preventívnym podávaním kyseliny acetylsalicylovej.

Nedávno ste vydali aj knižnú publikáciu s názvom Moderný cisársky rez, aké ďalšie výzvy máte pred sebou?

Najvýznamnejšou a nikdy nekončiacou výzvou je spokojnosť pacientok v každodennej klinickej praxi. Úspechom je každá správne odliečená pacientka. Rovnako tak sa s lekárskym tímom našej kliniky snažíme venovať aj kvalitnej výučbe budúcich lekárov. Okrem toho sa podieľame aj na viacerých veľmi zaujímavých vedeckých výskumoch a klinických štúdiách, ktorých výstupy budeme v budúcnosti prezentovať na vedeckých konferenciách a v odborných časopisoch doma i v zahraničí.

Ďakujem spoločnosti AGEL za podporu pri zavádzaní nových diagnostických metód, keďže pred šiestimi rokmi sme u nás začali ako prví na Slovensku vykonávať vyšetrenie na včasnú predikciu preeklampsie a vnútromaternicovej smrti plodu pomocou pro- a antiangiogénnych faktorov.


 

Späť