Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Spoločnosť AGEL SK, UPJŠ a Lekárska fakulta v Košiciach podpísali Rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci

2.3.2023

Rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci uzatvorili s cieľom konkretizovať hlavné oblasti a formy spolupráce medzi spoločnosťou AGEL SK, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Vzdelávacím, vedeckým a výskumným inštitútom AGEL.

V záujme zvýšenia kvality vzdelávacieho procesu a vedeckovýskumnej činnosti s cieľom uplatňovania najmodernejších poznatkov vedy, výskumu a vzdelávania sa zmluvné strany dohodli na spoločnom postupe pri zabezpečení spolupráce v oblasti vedeckovýskumnej, vzdelávacej a prepojenia teórie a praxe. Súčasťou tohto procesu bude aj spolupráca pri realizovaní odborných aktivít študentov a zamestnancov UPJŠ v odboroch korešpondujúcich s činnosťami vykonávanými v zdravotníckych zariadeniach AGEL, UPJŠ a Vzdelávacom, vedeckom a výskumnom inštitúte AGEL (VVVI). Dohodu včera, t. j. 1. 3. 2023, spečatili zmluvné strany podpisom na pôde UPJŠ v Košiciach v zastúpení rektora prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., dekana Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Petra Jarčušku, PhD., riaditeľa VVVI AGEL. MUDr. Jozefa Pribulu, PhD., MBA, a riaditeľa Odboru riadenia projektov a Odboru dotačných projektov AGEL Mgr. Andreja Šlosára, MPH.

Predmetom zmluvy o spolupráci je vytvoriť rámec pre aktívnu spoluprácu na jednej strane medzi spoločnosťou AGEL, pridruženými spoločnosťami patriacimi do skupiny AGEL SK a Inštitútu a na druhej strane UPJŠ, aplikáciu poznatkov vedy a výskumu v rámci riešenia aktuálnych a koncepčných úloh, skvalitňovanie vzdelávania študentov UPJŠ počas štúdia, odbornú prípravu zamestnancov, zabezpečenie prepojenia teórie s praxou, ako aj spoluprácu pri realizácii odborných aktivít zmluvných strán a riešení úloh vyplývajúcich z potrieb zmluvných strán. Čo sa týka formy spolupráce v oblasti výskumu a vývoja, cieľom je zosúladiť výskumné aktivity vedúce k obojstrannému prospechu, využívaním intelektuálnych, materiálno-technických a priestorových zdrojov zmluvných strán. V oblasti vzdelávania je zámerom využívať výsledky spoločných výskumných aktivít aj v oblasti vysokoškolského vzdelávania. 

„Podpis memoranda vnímame nielen ako deklaráciu túžby intenzívnej vzájomnej odbornej spolupráce, ale predovšetkým ako silný signál pre našich súčasných i budúcich zamestnancov, že ako Najlepší zamestnávateľ, za niekoľko posledných rokov, máme záujem poskytovať nielen špičkovú zdravotnú starostlivosť, ale zároveň im chceme priamo na pracovisku ponúknuť aj kontinuálny osobnostný a odborný rast nielen v oblasti dennodennej klinickej praxe, ale aj základného i aplikovaného biomedicínskeho výskumu. Už mnohé z našich aktuálnych pracovísk sú etablovanými dlhoročnými edukačnými základňami Lekárskej fakulty UPJŠ. Našou snahou bude i do budúcna cestou priamych investícií do renovácií či výstavby de novo vytvárať pre našich zamestnancov také podmienky, ktoré vytvoria silnú bázu pre vedeckú realizáciu jednotlivcov i tímy klinických odborníkov z radov súčasných i budúcich spolupracovníkov. Vnímame to totiž ako jeden z najsilnejších benefitov a motivácií, ktoré by mali primäť nielen čerstvých absolventov lekárskych fakúlt začať a uskutočňovať svoju lekársku klinických prax na Slovensku,“ uviedol MUDr. Jozef Pribula, PhD., MBA, medicínsky riaditeľ pre internistické odbory a zároveň riaditeľ Vzdelávacieho, vedeckého a výskumného inštitútu AGEL.

Zároveň dodal, že práve cestou vytvárania kultúrneho pracovného prostredia, kontinuálnej personálnej kurately, individuálneho prístupu i ponuky odborného rastu v spolupráci s týmito akademickými inštitúciami, ale predovšetkým formou participácie na klinických grantových úlohách v rámci národných či medzinárodných projektov chcú budovať takú odbornú pracovnú atmosféru, ktorá by bola zárukou nielen dlhodobej stabilizácie personálu, ale predovšetkým jeho kontinuálneho odborného rastu a prípravy a výchovy ďalších generácií nielen špičkových zdravotníkov, ale aj manažérov v zdravotníctve. „Kvalitná medicína je možná len s kvalitnými ľuďmi, ktorí okrem špičkovej odbornosti disponujú víziou a predovšetkým chuťou i entuziazmom kontinuálne rozvíjať svoje pracovisko, a to aj napríklad cestou odbornej klinicko-vedeckej participácie presahujúcej hranice zdravotníckeho zariadenia,“ vyjadril sa MUDr. Jozef Pribula, PhD., MBA.

„Veľmi vítame uzatvorenie rámcovej zmluvy o spolupráci, pretože spoločnosť AGEL poskytuje služby nielen v oblasti zdravotníctva, ale zohráva dôležitú úlohu v oblastiach výskumu a vývoja prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied. Zmluva precizuje spoluprácu v oblasti výskumu, vývoja a taktiež v oblasti vzdelávania, aj vo väzbe na Operačný program Slovensko považujeme spoločný postup vo výskume za veľmi dôležitý,“ vyjadril sa rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

Späť