Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 [email protected]

O nemocnici

Choroby z povolania: Viete, ktoré patria k najrozšírenejším?

28.4.2023

Zámerom Svetového dňa bezpečnosti a zdravia pri práci, pripadajúceho na 28. apríl, je prispieť k zlepšeniu pracovných podmienok a zvýšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov. Pri tejto príležitosti sme sa rozprávali s MUDr. Lindou Baldovskou z oddelenia pracovného lekárstva a klinickej toxikológie Nemocnice AGEL Košice-Šaca, ktorá uviedla aký je vývojový trend chorôb z povolania a čo je z hľadiska prevencie poškodenia zdravia pri práci najdôležitejšie.

Aký je vývojový trend v počte hlásených chorôb z povolania?

V posledných rokoch mal počet chorôb z povolania klesajúcu tendenciu, avšak vzhľadom na covid pandémiu, v roku 2021 počet novozistených prípadov medziročne vzrástol o 169 prípadov. V roku 2021 bolo na Slovensku hlásených 423 chorôb z povolania. Z uvedeného počtu bolo 156 mužov a 267 žien. Najčastejšie hlásenou bola, ako po minulé roky, choroba z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín. Druhou najčastejšie hlásenou chorobou z povolania boli infekčné ochorenia, teda COVID-19.

Ktoré choroby z povolania patria k najrozšírenejším?

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy stále patria medzi najrozšírenejšie zdravotné problémy súvisiace s prácou v Európe, a z toho vyplýva, že najčastejšie hlásenou chorobou z povolania je ochorenie končatín z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia. Druhou najčastejšie hlásenou chorobou z povolania je ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené vibráciami.

S akými ochoreniami spôsobenými pri práci sa najčastejšie stretávate vo svojej ambulancii?

V našej ambulancii sa najčastejšie stretávame s ochoreniami horných končatín, ku ktorým patria napríklad syndróm rotátorovej manžety, epikondylitída alebo syndróm karpálneho kanála. Ďalším častým ochorením je porucha sluchu z hluku.

Rozdeľujú sa choroby z povolania podľa druhu a závažnosti?

Podľa zákona máme k dispozícii zoznam chorôb z povolania, ktorý obsahuje celkovo 47 položiek. Pri jednotlivých chorobách sú súčasne uvedené aj podmienky vzniku daného ochorenia. Nájdeme tu ochorenia spôsobené chemickými látkami, fyzikálnymi faktormi, ochorenia dýchacieho systému, kože, ale aj nádorové ochorenia.

Je možné členiť ich tiež podľa dĺžky liečenia?

U chorôb z povolania rozlišujeme akútnu formu ochorenia, kedy klinické prejavy netrvali dlhšie ako jeden rok. V takýchto prípadoch je pacientovi navrhnuté odškodnenie za bolesť a chronickú formu ochorenia s trvaním príznakov viac ako jedne rok a trvalou neschopnosťou vykonávať danú prácu. Pri chronických formách je postihnutému vystavený návrh na odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia pre chorobu z povolania.

Čo je dôležité v predchádzaní poškodenia zdravia z práce?

Doležitý je dohľad nad pracovnými podmienkami, dôsledné používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov a samozrejme pravidelné lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci. Z hľadiska prevencie poškodenia zdravia z práce je dôležité zo strany zamestnávateľa minimalizovať negatívne vplyvy pracovného prostredia a zabezpečiť zamestnancom adekvátne osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP). Zo strany zamestnanca je dôležité dôsledné používanie pridelených OOPP a dodržiavanie bezpečnostných predpisov na pracovisku. Na možný vznik ochorenia pri práci majú vplyv aj individuálne faktory zamestnancov, ako napríklad celková zdatnosť, genetické faktory, pohlavie či poúrazové stavy. Pravidelné preventívne prehliadky sú dôležité z hľadiska včasného zistenia zmeny zdravotného stavu zamestnanca. Pri potvrdení zdravotných zmien nasleduje vyradenie pracovníka z expozície škodlivého faktora práce a pracovného prostredia, čím zabránime vzniku choroby z povolania.

Ako prebieha proces kvalifikovania ochorenia za chorobu z povolania?

Ak u zamestnanca vznikne podozrenie, že jeho ochorenie súvisí s vykonávanou prácou, je odoslaný na vyšetrenie do ambulancie pracovného lekárstva. Choroba z povolania je uznaná na základe posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby a odborného stanoviska príslušného orgánu verejného zdravotníctva, ktorý prešetrí pracovné podmienky a spôsob práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania. 

 

Späť