Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 [email protected]

O nemocnici

Nový krajský odborník pre všeobecné lekárstvo: ,,Chceme zvýšiť počty všeobecných praktických lekárov v kraji“

19.7.2023

Prednosta Kliniky všeobecného lekárstva Nemocnice AGEL Košice-Šaca prof. MUDr. PhDr. Peter Kalanin, PhD. bol koncom marca vymenovaný do funkcie krajského odborníka pre všeobecné lekárstvo v Košickom samosprávnom kraji. Aké budú jeho prvé kroky v novej pozícii a čo považuje v odbore všeobecného lekárstva za najdôležitejšie?

Ako vnímate svoje menovanie do pozície krajského odborníka pre všeobecné lekárstvo v Košickom samosprávnom kraji?

Ďakujem za prejavenú dôveru hlavnej odborníčke Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecné lekárstvo MUDr. Adriane Šimkovej, PhD., ktorá ma do funkcie navrhla. V spolupráci s ňou a ostatnými krajskými odborníkmi jednotlivých vyšších územných celkov sa budem snažiť rozvíjať medicínsky odbor všeobecného praktického lekárstva v celom rozsahu.

Čo táto funkcia znamená v praxi, čo konkrétne bude vašou úlohou?

Ako som už spomenul, mojou úlohou bude v spolupráci s hlavnou odborníčkou rozvíjať odbor, ktorý predstavuje jeden zo základných pilierov medicíny. Rád by som prispel k zlepšeniu v oblasti liečebno-preventívnej, ale aj vedecko-pedagogickej oblasti, nakoľko medicínsky odbor všeobecné praktické lekárstvo má svoju špecifickú vedeckú základňu a s ňou spojené zvláštne metódy vedeckej práce.

Na čo sa chcete v sektore všeobecného lekárstva primárne zamerať?

V súčasnosti je priemerný vek všeobecných praktických lekárov okolo 55 rokov a viac. Z uvedeného dôvodu by sme chceli počty kolegov v našom odbore navýšiť. V tomto smere ide príkladom naša Klinika všeobecného lekárstva Nemocnice AGEL Košice-Šaca, ktorá je výučbovou základňou Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Zabezpečuje nielen liečebno-preventívnu starostlivosť o občanov od 19. roku života na základe slobodnej voľby lekára, realizuje tiež výuku medikov v 5. a 6. ročníku všeobecného lekárstva a General Practice Medicine v predmete všeobecné praktické lekárstvo, čím sa snaží budúcim lekárom ukázať atraktívnosť tohto odboru. V tomto roku sa na našu kliniku prihlásilo do rezidentského programu až 21 záujemcov. Z kapacitných dôvodov sme prijali šesť rezidentov, no vysoký počet uchádzačov o miesto v programe svedčí o veľkom záujme o daný odbor, čo ma úprimne teší.

Aké budú vaše prvé kroky v novej pozícii a ciele z dlhodobého hľadiska?

V spolupráci s lekárom Košického samosprávneho kraja bude mojim prvým krokom personálna analýza obsadenosti všeobecných ambulancií pre dospelých v kraji. Z dlhodobého hľadiska sa budem spolupodieľať pri snahe o zníženie priemerného veku všeobecných praktických lekárov a zabezpečenie lekárov do všeobecných ambulancií pre dospelých, ktoré sú toho času nepokryté. V súčasnosti je v špecializačnom štúdiu všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach zaradených 60 lekárov, ktorí sa stanú novými posilami v našom odbore.

Čo považujete v súvislosti so svojim menovaním za najväčšiu výzvu?

Určite spomínané navýšenie počtu všeobecných lekárov v odbore. Dlhodobo nepriaznivá situácia na Slovensku je spôsobená odlivom mladých mozgov do zahraničia. S medikmi v pregraduálnej príprave na výkon povolania je potrebné pracovať. Ak dostanú správne podnety, zapôsobí na nich atraktívnosť odboru. Princípom práce všeobecných praktických lekárov je skutočnosť, že k pacientovi pristupujú z holistického hľadiska. To znamená, že človeka liečia z pohľadu bio-psycho-sociálnej aj duchovnej bytosti. Veľmi dôležitá je podľa mňa aj komunikácia s pacientom.

Spomínali ste prednosti šačianskej kliniky všeobecného lekárstva. V čom spočíva jej výnimočnosť?

Naša Klinika všeobecného lekárstva je jedinou klinikou svojho druhu na Slovensku a v oblasti krajín Vyšehradskej skupiny. Tvorí ju pätnásť ambulancií, v rámci ktorých zabezpečujeme činnosti odboru všeobecného praktického lekárstva v plnom rozsahu. Za celý zdravotnícky tím spomeniem svojich zástupcov, primára MUDr. Kristiána Bucsaya zodpovedného za poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti a MUDr. Lukáša Olšavského, ktorý sa spolupodieľa na zabezpečovaní vedecko-pedagogickej činnosti. Naši zamestnanci publikujú v prestížnych vedeckých časopisoch s vysokým impact faktorom. Klinika sa pravidelne zapája do vedecko-výskumných projektov, pričom jedným z najväčších je podštúdia pre klinický výskum „Prevencia cievnej mozgovej príhody u pacientov s asymptomatickou paroxyzmálnou fibriláciou predsiení.“ V budúcom školskom roku sa začleníme aj do projektov Agentúry na podporu výskumu a vývoja.

Ako dlho pôsobíte v zdravotníctve a konkrétne v Nemocnici AGEL Košice-Šaca?

Po absolvovaní Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach som v roku 1994 nastúpil na IV. Internú kliniku UNLP v Košiciach. Od roku 1997 pracujem ako všeobecný lekár pre dospelých. V Nemocnici AGEL Košice-Šaca pôsobím od roku 2016 na pozícii prednostu Kliniky všeobecného lekárstva.

Prečo ste sa zamerali práve na odbor všeobecného lekárstva?

Po špecializácii vo vnútornom lekárstve som sa zameral na všeobecné praktické lekárstvo z dôvodu, že spomínaný odbor spája poznatky z viacerých medicínskych oblastí a k pacientovi pristupuje z všeobecného a holistického pohľadu, pričom zabezpečuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre pacientov od 19. roku života po prirodzenú smrť.

Čo vnímate ako najnáročnejšiu a čo za najkrajšiu časť svojej práce vo všeobecnosti?

Práca všeobecného praktického lekára je náročná z pohľadu psychického, ale aj fyzického, avšak zo svojej praxe môžem povedať, že ma táto práca napĺňa v plnom rozsahu.

Späť