Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Nemocnica AGEL Košice-Šaca získala opätovne najvyšší status ocenenia ESO ANGELS AWARDS

6.6.2024

Neurologické oddelenie Nemocnice AGEL Košice-Šaca získalo už štvrtýkrát po sebe DIAMANTOVÝ STATUS ESO ANGELS AWARDS udeľovaný za úroveň starostlivosti o pacientov s cievnou mozgovou príhodou. Ocenenie pred pár dňami prevzala na medzinárodnom kongrese European Stroke Organisation v švajčiarskom Bazileji lekárka neurologického oddelenia MUDr. Tatiana Tirpáková.

Po prvenstvách v rokoch 2020, 2021 a 2022 obhájila Nemocnica AGEL Košice-Šaca najvyšší možný status ocenenia ESO ANGELS AWARDS aj v roku 2023. Zdravotnícke zariadenie získalo v predchádzajúcich rokoch trikrát po sebe tiež GOLD STATUS ESO ANGELS AWARDS za roky 2017 - 2019.

„Obhájenie ocenenia nás úprimne teší a zároveň zaväzuje k tomu, aby sme úroveň manažmentu pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou nielen udržali, ale aj naďalej zlepšovali. Tým najvyšším ocenením a skutočnou odmenou sú však pre nás zachránené životy pacientov a ich návrat do predošlého života,“ uvádza primárka neurologického oddelenia Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Eva Rozprávková.

Neurologické oddelenie Nemocnice AGEL Košice-Šaca považuje náhlu cievnu mozgovú príhodu (NCMP) s jej závažným dopadom na život človeka a jeho eventuálne trvalé postihnutie za prioritu svojej práce. Náhla cievna mozgová príhoda patrí na Slovensku k 3. najčastejšej príčine smrti. Z prežívajúcich pacientov zostáva 50 % invalidných s väčším či menším postihom. Ekonomické  straty pri liečbe a následnej starostlivosti o takýchto pacientov sú obrovské. Výskyt NCMP je vyšší vo veku nad 60 rokov, avšak v posledných rokoch je pozorovaný pokles vekovej hranice, kedy výnimkou nie sú prípady ochorenia vo veku 45 - 50 rokov, výnimočnej aj menej.

Náhla cievna mozgová príhoda je život ohrozujúci náhly stav, pri ktorom dôjde z cievnych príčin k výpadku  funkcie časti mozgu. Príčinou je v 15 % prasknutie cievy a krvácanie do mozgu a v 75 % nedokrvenie určitej časti mozgu najmä z dôvodov upchatia mozgovej tepny. Pri zastavení prívodu krvi a tým kyslíka a dôležitých živín do mozgu po krátkom čase (do niekoľkých minút) dôjde k odumieraniu mozgových buniek, až odumrie tá časť mozgu, ktorú daná tepna zásobuje. Od toho, ktorá tepna je postihnutá, závisia aj príznaky. Často ide o náhlu neobratnosť až ochrnutie ruky a nohy, najčastejšie na jednej strane tela, napríklad pravých končatín, náhlu neschopnosť hovoriť alebo zhoršenie schopnosti vyjadrovať sa, eventuálne o nerozumenie hovorenej reči či obidve poruchy spolu, pokles ústneho kútika často na strane postihnutých končatín. Môže sa objaviť aj  náhle jednostranné tŕpnutie končatín a tváre súčasne (napríklad vpravo), dvojité videnie, strata časti zorného poľa. V závažnejších prípadoch sa NCMP uvedie aj epileptickým záchvatom, zvracaním alebo stratou vedomia.

Liečba pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou vyžaduje spoluprácu viacerých odborov. V prednemocničnej fáze so záchrannou zdravotnou službou (ZZS), ktorá avizuje službukonajúcemu neurológovi prevoz pacienta s podozrením na NCMP v hyperakútnom štádiu formou aplikácie MedText. „V nemocničnej fáze nasleduje spolupráca s Klinikou rádiológie za účelom urgentného vykonania CT mozgu a CT vyšetrenia mozgových tepien, eventuálne perfúzneho CT v prípade, ak sa pacient už s príznakmi NCMP zobudil alebo aj z iných príčin nie je možné určiť čas vzniku náhlej cievnej mozgovej príhody. V určitých prípadoch sa realizuje aj MRI vyšetrenie mozgu. Nutná je tiež spolupráca s urgentným príjmom. Ak pacient spĺňa časové kritérium, je mu podaná trombolytická liečba za účelom rozpustenia zrazeniny v tepne, pri väčších tromboch je nutné mechanické odstránenie trombu (endovaskulárna trombektómia) v spolupráci s invazívnym angiológom, eventuálne invazívnym radiológom. Neskôr je potrebná pomoc kardiológa, internistu a rehabilitačného lekára a fyzioterapeuta,“ poukazuje na dôležitosť medziodborovej spolupráce MUDr. Rozprávková.

European Stroke Organisaton (ESO) je európska lekárska organizácia, ktorá riadi liečbu NCMP podľa najnovších vedeckých poznatkov. V súlade s jej pokynmi pracuje aj Výbor Cerebrovaskulárnej sekcie Slovenskej neurologickej spoločnosti, ktorého odporúčaniami sa riadia lekári pri liečbe ochorenia. Súčasťou ESO je aj projekt ANGELS Intitiative. Jeho cieľom je zvyšovanie úrovne liečby a starostlivosti o pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou v celej Európe i vo svete. Podrobné údaje o poskytnutej liečbe každého jedného pacienta s NCMP sa zaznamenávajú do dotazníka a hlásia do Národného centra zdravotníckych Informácií. ESO ANGELS tieto informácie následne vyhodnocuje. Neurologické oddelenia musia spĺňať rôzne kritériá, aby dosiahli určitú úroveň statusu ESO ANGELS AWARDS. Hodnotený je čas od príchodu pacienta do nemocnice do podania liečby rozpúšťajúcej zrazeninu, percento trombolyzovaných pacientov zo všetkých NCMP, vyhľadávanie závažnej poruchy srdcového rytmu, ktorá  spôsobila vystrelenie krvnej zrazeniny zo srdca do mozgovej tepny a ďalšie ukazovatele. Na základe výsledkov týchto kritérií môžu nemocnice získať zlatý, platinový alebo diamantový status.

 

Späť